R ile Birliktelik Kuralları Analizi (Association Rules Analysis with R Project)

Merhaba,

Bir önceki yazımda Birliktelik Kuralları Analizi (Association Rules Analysis) ilgili R kodlarını paylaşacağımı belirtmiştim. Dilerseniz hızlıca başlayalım. R üzerinde Birliktelik Kuralları Analizi için kullanacağım kütüphaneler başlıca kütüphaneler: arules ve arulesViz

arules kütüphanesi ile Apriori algoritmasını kullanmak için, arulesViz kütüphanesi ile de Apriori algoritması sonucunda ortaya çıkan kuralları(rules) görselleştirmek için kullanacağım.

# Association Rules Analysis with R Project ----------------------------

# Clean the System & Console Variable --------------------
rm(list = ls())
cat("\014")
options(warn = -1)

# Sys_Date <- format(Sys.Date(), "%Y%m%d")
# Sys_Time <- format(Sys.time(), "%H:%M:%S")

# Install & Use Library ---------------------------------------------------
if (require('arules') == FALSE){
 install.packages('arules')
 library(arules)
}

if (require('arulesViz') == FALSE){
 install.packages('arulesViz')
 library(arulesViz)
}

if (require('htmlwidgets') == FALSE){
 install.packages('htmlwidgets')
 library(htmlwidgets)
}

# Set the System Path & Variable
if (require('here') == FALSE){
 install.packages('here')
 library(here)
}

Path <- here()

setwd(Path)

arules ve arulesViz kütüphanelerinin dışında çalışma dizini için here ve interaktif çıktıları export edebilmemiz için htmlwigdets kütüphaneleri kullandım.

Şimdi kullanacağım veri seti içeriye alalım. Kullanacağımız veri seti aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

 1. http://www.sci.csueastbay.edu/~esuess/classes/Statistics_6620/Presentations/ml13/groceries.csv
 2. R içerisinde arules kütüphanesi ile birlikte gelen Groceries veri setini data(Groceries) yazılarak içeriye aktarılabilirsiniz.
# Load Dataset

Groceries = read.transactions(file = "./Input/groceries.csv",
               format = c("basket"),
               sep= ",",
               cols = NULL,
               rm.duplicates = TRUE,
               encoding = "UTF-8")

# Second Way Data Load 
# data(Groceries)

Veri seti için bazı tanımlayıcı bilgilere bakacak olursak;

# Show Type and Class of Dataset

typeof(Groceries)
[1] "S4"

class(Groceries)
[1] "transactions"
attr(,"package")
[1] "arules"

# Dimension of Dataset

dim(Groceries)
[1] 9835 169

length(Groceries)
[1] 9835

str(Groceries)
Formal class 'transactions' [package "arules"] with 3 slots
 ..@ data    :Formal class 'ngCMatrix' [package "Matrix"] with 5 slots
 .. .. ..@ i    : int [1:43367] 29 88 118 132 33 157 167 166 38 91 ...
 .. .. ..@ p    : int [1:9836] 0 4 7 8 12 16 21 22 27 28 ...
 .. .. ..@ Dim   : int [1:2] 169 9835
 .. .. ..@ Dimnames:List of 2
 .. .. .. ..$ : NULL
 .. .. .. ..$ : NULL
 .. .. ..@ factors : list()
 ..@ itemInfo  :'data.frame':	169 obs. of 1 variable:
 .. ..$ labels: chr [1:169] "abrasive cleaner" "artif. sweetener" "baby cosmetics" "baby food" ...
 ..@ itemsetInfo:'data.frame':	0 obs. of 0 variables

Veri seti 9385×169 yani 9385 transaction(element) ve 169 items ‘tan oluşmaktadır. Veri seti içerisindeki ilk 10 gözleme bakalım;

# Show The Dataset
# inspect(Groceries)

inspect(Groceries[1:10])
   items                                 
[1] {citrus fruit,margarine,ready soups,semi-finished bread}       
[2] {coffee,tropical fruit,yogurt}                    
[3] {whole milk}                             
[4] {cream cheese,meat spreads,pip fruit,yogurt}             
[5] {condensed milk,long life bakery product,other vegetables,whole milk} 
[6] {abrasive cleaner,butter,rice,whole milk,yogurt}           
[7] {rolls/buns}                             
[8] {bottled beer,liquor (appetizer),other vegetables,rolls/buns,UHT-milk}
[9] {potted plants}                            
[10] {cereals,whole milk}

Veri seti içerisindeki yer alan tüm items listeleyelim.

# Show the Items
ItemSetList <- Groceries@itemInfo
ItemSetList
            labels
1      abrasive cleaner
2      artif. sweetener
3       baby cosmetics
4          baby food
5            bags
...
...
...
165        white bread
166        white wine
167        whole milk
168          yogurt
169         zwieback

İlk ve son 10 items listeyecek olursak;

# First 5 items of DataSet 
# head(ItemSetList, n=10)

head(Groceries@itemInfo, n=10)
       labels
1 abrasive cleaner
2 artif. sweetener
3  baby cosmetics
4     baby food
5       bags
6   baking powder
7 bathroom cleaner
8       beef
9      berries
10    beverages

# End 5 items of DataSet 
# tail(ItemSetList, n=10)

tail(Groceries@itemInfo, n=10)
        labels
160      UHT-milk
161      vinegar
162      waffles
163 whipped/sour cream
164       whisky
165    white bread
166     white wine
167     whole milk
168       yogurt
169      zwieback

Veri setini özetleyici bilgiler ile devam ediyoruz;

# Summary of Dataset

summary(Groceries)
transactions as itemMatrix in sparse format with
 9835 rows (elements/itemsets/transactions) and
 169 columns (items) and a density of 0.02609146 

most frequent items:
   whole milk other vegetables    rolls/buns       soda      yogurt     (Other) 
      2513       1903       1809       1715       1372      34055 

element (itemset/transaction) length distribution:
sizes
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
2159 1643 1299 1005 855 645 545 438 350 246 182 117  78  77  55  46  29  14  14  9  11  4 
 23  24  26  27  28  29  32 
  6  1  1  1  1  3  1 

  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 1.000  2.000  3.000  4.409  6.000 32.000 

includes extended item information - examples:
      labels
1 abrasive cleaner
2 artif. sweetener
3  baby cosmetics

En çok kullanılan items‘lar;

# Most Frequent Items

s@itemSummary
   whole milk other vegetables    rolls/buns       soda      yogurt     (Other) 
      2513       1903       1809       1715       1372      34055

En çok kullanılan 5 items‘a baktığımızda 2513 adet ile Whole Milk ilk sırada olduğu ve onu 1903 adet ile other vegetables izlediği görülmektedir.

Items (Birlikte yer alanda 1 ile 32 arasındaki items’ların) uzunlukları;

# Length Distribution Size

s@lengths

sizes
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
2159 1643 1299 1005 855 645 545 438 350 246 182 117  78  77  55  46  29  14  14  9  11  4 
 23  24  26  27  28  29  32 
  6  1  1  1  1  3  1

Bura tabloyu inceleyecek olursak; sadece 1 items‘ı içeren 2159 adet transaction olduğu ve sadece 32 items‘ı içeren 1 adet transaction olduğunu görülmektedir.

itemFrequency(Groceries, type = "relative")
     abrasive cleaner     artif. sweetener      baby cosmetics         baby food 
       0.0035587189       0.0032536858       0.0006100661       0.0001016777 
           bags       baking powder     bathroom cleaner           beef 
       0.0004067107       0.0176919166       0.0027452974       0.0524656838 
         berries         beverages       bottled beer       bottled water 
       0.0332486019       0.0260294865       0.0805287239       0.1105236401 
          brandy        brown bread          butter        butter milk 
       0.0041687850       0.0648703610       0.0554143366       0.0279613625 
         cake bar          candles           candy        canned beer 
       0.0132180986       0.0089476360       0.0298932384       0.0776817489 
       canned fish       canned fruit     canned vegetables         cat food 
       0.0150482969       0.0032536858       0.0107778343       0.0232841891 
         cereals        chewing gum          chicken         chocolate 
       0.0056939502       0.0210472801       0.0429079817       0.0496187087 
  chocolate marshmallow       citrus fruit          cleaner      cling film/bags 
       0.0090493137       0.0827656329       0.0050838841       0.0113879004 
       cocoa drinks          coffee      condensed milk     cooking chocolate 
       0.0022369090       0.0580579563       0.0102694459       0.0025419420 
         cookware           cream       cream cheese           curd 
       0.0027452974       0.0013218099       0.0396542959       0.0532791052 
       curd cheese        decalcifier        dental care          dessert 
       0.0050838841       0.0015251652       0.0057956279       0.0371123538 
        detergent       dish cleaner          dishes         dog food 
       0.0192170819       0.0104728012       0.0175902389       0.0085409253 
      domestic eggs female sanitary products     finished products           fish 
       0.0634468734       0.0061006609       0.0065073716       0.0029486528 
          flour      flower (seeds)  flower soil/fertilizer        frankfurter 
       0.0173868836       0.0103711235       0.0019318760       0.0589730554 
      frozen chicken      frozen dessert        frozen fish       frozen fruits 
       0.0006100661       0.0107778343       0.0116929334       0.0012201322 
       frozen meals  frozen potato products     frozen vegetables   fruit/vegetable juice 
       0.0283680732       0.0084392476       0.0480935435       0.0722928317 
          grapes        hair spray            ham      hamburger meat 
       0.0223690900       0.0011184545       0.0260294865       0.0332486019 
       hard cheese           herbs           honey  house keeping products 
       0.0245043213       0.0162684291       0.0015251652       0.0083375699 
     hygiene articles         ice cream      instant coffee   Instant food products 
       0.0329435689       0.0250127097       0.0074224708       0.0080325369 
           jam          ketchup      kitchen towels      kitchen utensil 
       0.0053889171       0.0042704626       0.0059989832       0.0004067107 
       light bulbs          liqueur          liquor    liquor (appetizer) 
       0.0041687850       0.0009150991       0.0110828673       0.0079308592 
        liver loaf long life bakery product      make up remover      male cosmetics 
       0.0050838841       0.0374173869       0.0008134215       0.0045754957 
        margarine        mayonnaise           meat       meat spreads 
       0.0585663447       0.0091509914       0.0258261312       0.0042704626 
     misc. beverages          mustard          napkins        newspapers 
       0.0283680732       0.0119979664       0.0523640061       0.0798169802 
        nut snack        nuts/prunes            oil          onions 
       0.0031520081       0.0033553635       0.0280630402       0.0310116929 
     organic products      organic sausage     other vegetables packaged fruit/vegetables 
       0.0016268429       0.0022369090       0.1934926284       0.0130147433 
          pasta          pastry         pet care        photo/film 
       0.0150482969       0.0889679715       0.0094560244       0.0092526690 
    pickled vegetables         pip fruit          popcorn           pork 
       0.0178952720       0.0756481952       0.0072191154       0.0576512456 
     potato products       potted plants   preservation products     processed cheese 
       0.0028469751       0.0172852059       0.0002033554       0.0165734621 
         prosecco      pudding powder        ready soups      red/blush wine 
       0.0020335536       0.0023385867       0.0018301983       0.0192170819 
           rice       roll products        rolls/buns      root vegetables 
       0.0076258261       0.0102694459       0.1839349263       0.1089984748 
     rubbing alcohol            rum      salad dressing           salt 
       0.0010167768       0.0044738180       0.0008134215       0.0107778343 
       salty snack          sauces          sausage     seasonal products 
       0.0378240976       0.0054905948       0.0939501779       0.0142348754 
   semi-finished bread       shopping bags         skin care       sliced cheese 
       0.0176919166       0.0985256736       0.0035587189       0.0245043213 
      snack products           soap           soda        soft cheese 
       0.0030503305       0.0026436197       0.1743772242       0.0170818505 
         softener   sound storage medium           soups      sparkling wine 
       0.0054905948       0.0001016777       0.0068124047       0.0055922725 
      specialty bar     specialty cheese    specialty chocolate       specialty fat 
       0.0273512964       0.0085409253       0.0304016268       0.0036603965 
   specialty vegetables          spices       spread cheese           sugar 
       0.0017285206       0.0051855618       0.0111845450       0.0338586680 
      sweet spreads           syrup            tea          tidbits 
       0.0090493137       0.0032536858       0.0038637519       0.0023385867 
      toilet cleaner      tropical fruit          turkey         UHT-milk 
       0.0007117438       0.1049313676       0.0081342145       0.0334519573 
         vinegar          waffles    whipped/sour cream          whisky 
       0.0065073716       0.0384341637       0.0716827656       0.0008134215 
       white bread        white wine        whole milk          yogurt 
       0.0420945602       0.0190137265       0.2555160142       0.1395017794 
         zwieback 
       0.0069140824

Her bir items için relative değelerini gözükmektedir.

itemFrequency(Groceries, type = "absolute")
     abrasive cleaner     artif. sweetener      baby cosmetics         baby food 
            35            32             6             1 
           bags       baking powder     bathroom cleaner           beef 
            4            174            27            516 
         berries         beverages       bottled beer       bottled water 
           327            256            792           1087 
          brandy        brown bread          butter        butter milk 
            41            638            545            275 
         cake bar          candles           candy        canned beer 
           130            88            294            764 
       canned fish       canned fruit     canned vegetables         cat food 
           148            32            106            229 
         cereals        chewing gum          chicken         chocolate 
            56            207            422            488 
  chocolate marshmallow       citrus fruit          cleaner      cling film/bags 
            89            814            50            112 
       cocoa drinks          coffee      condensed milk     cooking chocolate 
            22            571            101            25 
         cookware           cream       cream cheese           curd 
            27            13            390            524 
       curd cheese        decalcifier        dental care          dessert 
            50            15            57            365 
        detergent       dish cleaner          dishes         dog food 
           189            103            173            84 
      domestic eggs female sanitary products     finished products           fish 
           624            60            64            29 
          flour      flower (seeds)  flower soil/fertilizer        frankfurter 
           171            102            19            580 
      frozen chicken      frozen dessert        frozen fish       frozen fruits 
            6            106            115            12 
       frozen meals  frozen potato products     frozen vegetables   fruit/vegetable juice 
           279            83            473            711 
          grapes        hair spray            ham      hamburger meat 
           220            11            256            327 
       hard cheese           herbs           honey  house keeping products 
           241            160            15            82 
     hygiene articles         ice cream      instant coffee   Instant food products 
           324            246            73            79 
           jam          ketchup      kitchen towels      kitchen utensil 
            53            42            59             4 
       light bulbs          liqueur          liquor    liquor (appetizer) 
            41             9            109            78 
        liver loaf long life bakery product      make up remover      male cosmetics 
            50            368             8            45 
        margarine        mayonnaise           meat       meat spreads 
           576            90            254            42 
     misc. beverages          mustard          napkins        newspapers 
           279            118            515            785 
        nut snack        nuts/prunes            oil          onions 
            31            33            276            305 
     organic products      organic sausage     other vegetables packaged fruit/vegetables 
            16            22           1903            128 
          pasta          pastry         pet care        photo/film 
           148            875            93            91 
    pickled vegetables         pip fruit          popcorn           pork 
           176            744            71            567 
     potato products       potted plants   preservation products     processed cheese 
            28            170             2            163 
         prosecco      pudding powder        ready soups      red/blush wine 
            20            23            18            189 
           rice       roll products        rolls/buns      root vegetables 
            75            101           1809           1072 
     rubbing alcohol            rum      salad dressing           salt 
            10            44             8            106 
       salty snack          sauces          sausage     seasonal products 
           372            54            924            140 
   semi-finished bread       shopping bags         skin care       sliced cheese 
           174            969            35            241 
      snack products           soap           soda        soft cheese 
            30            26           1715            168 
         softener   sound storage medium           soups      sparkling wine 
            54             1            67            55 
      specialty bar     specialty cheese    specialty chocolate       specialty fat 
           269            84            299            36 
   specialty vegetables          spices       spread cheese           sugar 
            17            51            110            333 
      sweet spreads           syrup            tea          tidbits 
            89            32            38            23 
      toilet cleaner      tropical fruit          turkey         UHT-milk 
            7           1032            80            329 
         vinegar          waffles    whipped/sour cream          whisky 
            64            378            705             8 
       white bread        white wine        whole milk          yogurt 
           414            187           2513           1372 
         zwieback 
            68

Her bir items için absolute değelerini gözükmektedir.

Veri setine ait Absolute ve Relative grafiklerini çizdirelim:

Absolute Item Frequency Plot Top 25

Item Frequency Plot

jpeg(filename = "./Output/1-Absolute_ItemFrequencyPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
itemFrequencyPlot(Groceries, topN=25, type="absolute",
         main='Absolute Item Frequency Plot (Top 25)', 
         xlab="Items", 
         ylab="Item Frequency (Absolute)")
dev.off()

 

Relative Item Frequency Plot Top 25

jpeg(filename = "./Output/2-Relative_ItemFrequencyPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
itemFrequencyPlot(Groceries, topN=25, type="relative",
         main='Relative Item Frequency Plot (Top 25)', 
         xlab="Items", 
         ylab="Item Frequency (relative)")
dev.off()

Şimdi Birliktelik Kuralları oluşması için apriori modelini tasarlayalım;

Min. Support değerini %1 yani 0,01; Min. Confidence değerini %25 yani 0,25 olarak set ediyoruz. Ve Modelimizi bu parametreler ile initialize ediyoruz.

Not: Eğer Min. Support ve Min. Confidence değerlerini  vermezisek; varsayılan başlangıç (%10 ve %80) değerlerini alarak model oluşturulacaktır.

# Both Association Rules

options(digits = 2)
min_supp <- 0.01
min_conf <- 0.25
min_lenght <- 2

BasketRules <- apriori(Groceries, parameter = list(supp = min_supp, conf = min_conf,
+                          minlen = min_lenght, target = "rules"))

Apriori

Parameter specification:
 confidence minval smax arem aval originalSupport maxtime support minlen maxlen target  ext
    0.25  0.1  1 none FALSE      TRUE    5  0.01   2   10 rules FALSE

Algorithmic control:
 filter tree heap memopt load sort verbose
  0.1 TRUE TRUE FALSE TRUE  2  TRUE

Absolute minimum support count: 98 

set item appearances ...[0 item(s)] done [0.00s].
set transactions ...[169 item(s), 9835 transaction(s)] done [0.07s].
sorting and recoding items ... [88 item(s)] done [0.00s].
creating transaction tree ... done [0.00s].
checking subsets of size 1 2 3 4 done [0.00s].
writing ... [170 rule(s)] done [0.00s].
creating S4 object ... done [0.00s].

Verdiğimiz min support ve min confidence değelerince 170 adet rules oluştuğu görülmektedir.

summary(BasketRules)
set of 170 rules

rule length distribution (lhs + rhs):sizes
 2 3 
96 74 

  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 2.000  2.000  2.000  2.435  3.000  3.000 

summary of quality measures:
  support     confidence     lift      count   
 Min.  :0.01007  Min.  :0.2517  Min.  :0.9932  Min.  : 99.0 
 1st Qu.:0.01159  1st Qu.:0.2973  1st Qu.:1.5215  1st Qu.:114.0 
 Median :0.01454  Median :0.3587  Median :1.7784  Median :143.0 
 Mean  :0.01822  Mean  :0.3703  Mean  :1.8747  Mean  :179.2 
 3rd Qu.:0.02097  3rd Qu.:0.4253  3rd Qu.:2.1453  3rd Qu.:206.2 
 Max.  :0.07483  Max.  :0.5862  Max.  :3.2950  Max.  :736.0 

mining info:
   data ntransactions support confidence
 Groceries     9835  0.01    0.25

170 adet oluşan kuralların ilk 25 tanesini görelim;

# inspect(BasketRules)
inspect(BasketRules[1:25])
   lhs              rhs        support  confidence lift   count
[1] {hard cheese}       => {whole milk}    0.01006609 0.4107884 1.607682 99 
[2] {butter milk}       => {other vegetables} 0.01037112 0.3709091 1.916916 102 
[3] {butter milk}       => {whole milk}    0.01159126 0.4145455 1.622385 114 
[4] {ham}           => {whole milk}    0.01148958 0.4414062 1.727509 113 
[5] {sliced cheese}      => {whole milk}    0.01077783 0.4398340 1.721356 106 
[6] {oil}           => {whole milk}    0.01128622 0.4021739 1.573968 111 
[7] {onions}          => {other vegetables} 0.01423488 0.4590164 2.372268 140 
[8] {onions}          => {whole milk}    0.01209964 0.3901639 1.526965 119 
[9] {berries}         => {yogurt}      0.01057448 0.3180428 2.279848 104 
[10] {berries}         => {other vegetables} 0.01026945 0.3088685 1.596280 101 
[11] {berries}         => {whole milk}    0.01179461 0.3547401 1.388328 116 
[12] {hamburger meat}      => {other vegetables} 0.01382816 0.4159021 2.149447 136 
[13] {hamburger meat}      => {whole milk}    0.01474326 0.4434251 1.735410 145 
[14] {hygiene articles}     => {whole milk}    0.01281139 0.3888889 1.521975 126 
[15] {salty snack}       => {other vegetables} 0.01077783 0.2849462 1.472646 106 
[16] {salty snack}       => {whole milk}    0.01118454 0.2956989 1.157262 110 
[17] {sugar}          => {other vegetables} 0.01077783 0.3183183 1.645119 106 
[18] {sugar}          => {whole milk}    0.01504830 0.4444444 1.739400 148 
[19] {waffles}         => {other vegetables} 0.01006609 0.2619048 1.353565 99 
[20] {waffles}         => {whole milk}    0.01270971 0.3306878 1.294196 125 
[21] {long life bakery product} => {other vegetables} 0.01067616 0.2853261 1.474610 105 
[22] {long life bakery product} => {whole milk}    0.01352313 0.3614130 1.414444 133 
[23] {dessert}         => {other vegetables} 0.01159126 0.3123288 1.614164 114 
[24] {dessert}         => {whole milk}    0.01372649 0.3698630 1.447514 135 
[25] {cream cheese}       => {yogurt}      0.01240468 0.3128205 2.242412 122 
> 
> inspect(head(BasketRules, n=5))
  lhs        rhs        support  confidence lift   count
[1] {hard cheese}  => {whole milk}    0.01006609 0.4107884 1.607682 99 
[2] {butter milk}  => {other vegetables} 0.01037112 0.3709091 1.916916 102 
[3] {butter milk}  => {whole milk}    0.01159126 0.4145455 1.622385 114 
[4] {ham}      => {whole milk}    0.01148958 0.4414062 1.727509 113 
[5] {sliced cheese} => {whole milk}    0.01077783 0.4398340 1.721356 106 
> inspect(tail(BasketRules, n=5))
  lhs               rhs        support  confidence lift   count
[1] {other vegetables,yogurt}   => {whole milk}    0.02226741 0.5128806 2.007235 219 
[2] {whole milk,yogurt}      => {other vegetables} 0.02226741 0.3974592 2.054131 219 
[3] {other vegetables,whole milk} => {yogurt}      0.02226741 0.2975543 2.132979 219 
[4] {other vegetables,rolls/buns} => {whole milk}    0.01789527 0.4200477 1.643919 176 
[5] {rolls/buns,whole milk}    => {other vegetables} 0.01789527 0.3159785 1.633026 176

Burada ilk kuralı yorumlayacak olursak;

   lhs              rhs        support  confidence lift   count
[1] {hard cheese}       => {whole milk}    0.01006609 0.4107884 1.607682 99

Kuralın Sol Tarafını baz alarak başlıyoruz;

Support Yorumu: Bir fiş hareketi içerisinde Hard Cheese ürünü ile Whole Milk 0,01 yani %1 değeri ile birlikte oldukça az görülmektedir.

Confidence Yorumu: Aynı zamanda Hard Cheese ürününü satın alan bir kişi 0,41 yani %41 ile Whole Milk ürünün de satın alacağı görülmektedir. Kuralın RHS(Right Hand Side) yani Consequent tarafı ile ilgilenir.

Lift Yorumu: Hard Cheese ürününü olan alışveriş sepetlerinde Whole Milk ürünlerini satışı 1,60 kat artırıyor. Bu değer kuralın LHS(Left Hand Side) yani Antecedent tarafı ile ilgilenir.

Count Yorumu: Her iki items’ın birlikte görülme sıklığı 99 olduğu görülmüştür.


Şimdi de oluşturulan Apriori Modeline ait bilgileri ekrana yazdırıyoruz.

cat(paste0("\n","Association Rules Analysis", "\n",
+      "= = = = = = = = = = = = = =", "\n",
+      "Min. Supp. & Conf. Values:", "\t", min_supp, " & ", min_conf, "\n",
+      "X ==> Y Rules Count:", "\t\t", length(BasketRules)))

Association Rules Analysis
= = = = = = = = = = = = = =
Min. Supp. & Conf. Values:	0.01 & 0.25
X ==> Y Rules Count:		170

Apriori algoritması kullanılarak Min. Supp ve Min. Conf değerleri ile 170 adet kural oluştuğu görülmektedir. Oluşan bu kuralları Condifence, Support ve Lift değerlerine göre descent(azalan) olarak sıralıyoruz. Ve devamında ilk ve son 5 adet kuralları listeliyoruz.

Confidence değerlerine göre ilk ve son 5 kural:

BasketRules_Conf <- sort(BasketRules, by="confidence", decreasing=TRUE)

inspect(head(BasketRules_Conf, n=5))
  lhs                 rhs        support  confidence lift   count
[1] {citrus fruit,root vegetables}  => {other vegetables} 0.01037112 0.5862069 3.029608 102 
[2] {root vegetables,tropical fruit} => {other vegetables} 0.01230300 0.5845411 3.020999 121 
[3] {curd,yogurt}          => {whole milk}    0.01006609 0.5823529 2.279125 99 
[4] {butter,other vegetables}    => {whole milk}    0.01148958 0.5736041 2.244885 113 
[5] {root vegetables,tropical fruit} => {whole milk}    0.01199797 0.5700483 2.230969 118 

inspect(tail(BasketRules_Conf, n=5))
  lhs            rhs        support  confidence lift   count
[1] {fruit/vegetable juice} => {soda}       0.01840366 0.2545710 1.4598869 181 
[2] {bottled beer}     => {whole milk}    0.02043721 0.2537879 0.9932367 201 
[3] {pastry}        => {other vegetables} 0.02257245 0.2537143 1.3112349 222 
[4] {chicken}        => {root vegetables} 0.01087951 0.2535545 2.3262206 107 
[5] {margarine}       => {rolls/buns}    0.01474326 0.2517361 1.3686151 145

Support değerlerine göre ilk ve son 5 kural:

BasketRules_Supp <- sort(BasketRules, by="support", decreasing=TRUE)

inspect(head(BasketRules_Supp, n=5))
  lhs          rhs        support  confidence lift   count
[1] {other vegetables} => {whole milk}    0.07483477 0.3867578 1.513634 736 
[2] {whole milk}    => {other vegetables} 0.07483477 0.2928770 1.513634 736 
[3] {rolls/buns}    => {whole milk}    0.05663447 0.3079049 1.205032 557 
[4] {yogurt}      => {whole milk}    0.05602440 0.4016035 1.571735 551 
[5] {root vegetables} => {whole milk}    0.04890696 0.4486940 1.756031 481 

inspect(tail(BasketRules_Supp, n=5))
  lhs           rhs        support  confidence lift   count
[1] {sausage,whole milk} => {other vegetables} 0.01016777 0.3401361 1.757876 100 
[2] {hard cheese}    => {whole milk}    0.01006609 0.4107884 1.607682 99 
[3] {waffles}      => {other vegetables} 0.01006609 0.2619048 1.353565 99 
[4] {curd,yogurt}    => {whole milk}    0.01006609 0.5823529 2.279125 99 
[5] {curd,whole milk}  => {yogurt}      0.01006609 0.3852140 2.761356 99

Lift değerlerine göre ilk ve son 5 kural:

BasketRules_Lift <- sort(BasketRules, by="lift", decreasing=TRUE)

inspect(head(BasketRules_Lift, n=5))
  lhs                 rhs        support  confidence lift   count
[1] {citrus fruit,other vegetables}  => {root vegetables} 0.01037112 0.3591549 3.295045 102 
[2] {other vegetables,tropical fruit} => {root vegetables} 0.01230300 0.3427762 3.144780 121 
[3] {beef}              => {root vegetables} 0.01738688 0.3313953 3.040367 171 
[4] {citrus fruit,root vegetables}  => {other vegetables} 0.01037112 0.5862069 3.029608 102 
[5] {root vegetables,tropical fruit} => {other vegetables} 0.01230300 0.5845411 3.020999 121 

inspect(tail(BasketRules_Lift, n=5))
  lhs        rhs     support  confidence lift   count
[1] {sausage}    => {whole milk} 0.02989324 0.3181818 1.2452520 294 
[2] {bottled water} => {whole milk} 0.03436706 0.3109476 1.2169396 338 
[3] {rolls/buns}  => {whole milk} 0.05663447 0.3079049 1.2050318 557 
[4] {salty snack}  => {whole milk} 0.01118454 0.2956989 1.1572618 110 
[5] {bottled beer} => {whole milk} 0.02043721 0.2537879 0.9932367 201

Şimdi ise oluşan kuralları visualise(görselleştirme) ederek somutlaştıralım. Bunun için Grap.R dosyasının içerisinde yazmış olduğum kod;

source('Graph.R')
cat("Export Graph for BasketRules")

jpeg(filename = "./Output/3-BasketRules_ScatterPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, main="Scatter Plot for Association TelcoRules")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/4-BasketRules_GroupedPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, method="grouped", main="Grouped Matrix for Groceries")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/5-BasketRules_GraphPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules[1:25], method="graph", control=list(alpha="1"), main="Graph Method for Groceries")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/6-BasketRules_Paracoord.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, method ="paracoord", control = list(reorder = TRUE), main="GraphName6")
dev.off()

Şimdi de Interactive Graph(İnteraktif Grafik) ile daha kullanışlı ve akıllı görselleştirmeler kullanalım. Bunun için InteractiveGraph.R dosyasının içerisinde yazmış olduğum kod;

# Export Interactive Graph

source('InteractiveGraph.R')
cat("Interactive Graph")

if (file.exists("./Output/7-InteractiveGraph/") == FALSE){
 dir.create(file.path("./Output/7-InteractiveGraph/"))
}

ip1 <- plotly_arules(BasketRules, measure = c("support", "confidence"), shading = "lift")
saveWidget(ip1, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-1.html"), selfcontained = FALSE)

ip2 <- plotly_arules(BasketRules, measure = c("support", "lift"), shading = "confidence")
saveWidget(ip2, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-2.html"), selfcontained = FALSE)

ip3 <- plotly_arules(BasketRules, method = "two-key plot", measure = c("support", "confidence"))
saveWidget(ip3, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-3.html"), selfcontained = FALSE)

ip4 <- plotly_arules(BasketRules, method = "two-key plot", measure = c("support", "lift"))
saveWidget(ip4, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-4.html"), selfcontained = FALSE)

ip5 <- plotly_arules(BasketRules, method = "matrix", measure = c("support", "lift"), shading = "confidence")
saveWidget(ip5, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-5.html"), selfcontained = FALSE)

ip6 <- plotly_arules(BasketRules, method = "matrix", measure = c("support", "confidence"), shading = "lift")
saveWidget(ip6, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-6.html"), selfcontained = FALSE)

Bazı interaktif görselleri aşağıda paylaşıyorum. İnteraktif görselleri html dosyası olarak kaydedip. Herhangi bir tarayıcı ile açıp ilgili kuralların üzerine gelip bilgiler elde edebilirsiniz. Ne demek istediğimi Association Rules Analysis with R Github Repositories’ini incelediğinizde daha iyi anlayacaksınız.

Not: Interactive Graph çıktılarını Output dizini altında 7-InteractiveGraph dizinini içerisinde bulabilirsiniz.

 

Son olarak da Other Graph Format’ları olan (edgelist, graphml, gml, dot) kullanalım. Bunun için OtherGraph.R dosyasının içerisinde yazmış olduğum kod;

# Export Other Graph Format: edgelist, graphml, gml, dot

source('OtherGraph.R')
cat("Export Other Format: edgelist, graphml, gml, dot")

Export Other Format: edgelist, graphml, gml, dot

if (file.exists("./Output/8-OtherGraphFormat") == FALSE){
 dir.create(file.path("./Output/8-OtherGraphFormat"))
}

Tip <- c("items", "itemsets")
Format <- c("edgelist", "graphml", "dimacs", "gml", "dot")

for (t in Tip){
 for (f in Format){
  if (f == "dimacs"){
   next
  }
  saveAsGraph(BasketRules, paste0("./Output/8-OtherGraphFormat/BasketRules_", t, ".", f), type=t, format=f)
 }
}

Not: Other Graph Formatları Items ve Itemset olarak Output dizini altında 8-OtherGraphFormat dizininde bulabilirsiniz.

# Export The Rules

BasketRules_DF <- as(BasketRules, "data.frame")

write.csv2(BasketRules_DF, file = "./Output/BasketRules.csv", row.names = FALSE)

Oluşan 170 adet kuralı Output dizini altına BasketRules.csv dosyasına kaydediyoruz.

# Export Interactive HTML The Rules

html_page <- inspectDT(BasketRules)
saveWidget(html_page, file = paste0(Path, "/Output/", "BasketRules.html"), selfcontained = FALSE)

# inspectDT(BasketRules)
# browseURL(paste0(Path, "/Output/", "BasketRules.html"), browser = getOption("browser"), encodeIfNeeded = FALSE)

Oluşan 170 adet kuralı Interactive bir formatta Output dizini altına BasketRules.html dosyasına kaydediyoruz. Çıktısı:

Modeli ve diğer tüm değişkenleri .RData olarak Output dizini içerisinde BasketRules.RData dosyasına kaydediyoruz.

save.image(file = "./Output/BasketRules.RData")

Yukarıdaki tüm kodlar;

# Association Rules Analysis with R Project ----------------------------

# Clean the System & Console Variable --------------------
rm(list = ls())
cat("\014")
options(warn = -1)

# Sys_Date <- format(Sys.Date(), "%Y%m%d")
# Sys_Time <- format(Sys.time(), "%H:%M:%S")

# Install & Use Library ---------------------------------------------------
if (require('arules') == FALSE){
 install.packages('arules')
 library(arules)
}

if (require('arulesViz') == FALSE){
 install.packages('arulesViz')
 library(arulesViz)
}

if (require('htmlwidgets') == FALSE){
 install.packages('htmlwidgets')
 library(htmlwidgets)
}

# Set the System Path & Variable
if (require('here') == FALSE){
 install.packages('here')
 library(here)
}

Path <- here()

setwd(Path)

# Load Dataset

Groceries = read.transactions(file = "./Input/groceries.csv",
               format = c("basket"),
               sep= ",",
               cols = NULL,
               rm.duplicates = TRUE,
               encoding = "UTF-8")

# Second Way Data Load 
# data(Groceries)

# Show Type and Class of Dataset
typeof(Groceries)
class(Groceries)

# Dimension of Dataset
dim(Groceries)
length(Groceries)

# Structure of Dataset
str(Groceries)

# Show The Dataset
# inspect(Groceries)
inspect(Groceries[1:10])

# Show the Items
ItemSetList <- Groceries@itemInfo
ItemSetList

# First 5 items of DataSet 
head(ItemSetList, n=10)
head(Groceries@itemInfo, n=10)

# End 5 ites of DataSet 
tail(ItemSetList, n=10)
tail(Groceries@itemInfo, n=10)

# Summary of Dataset
summary(Groceries)
s <- summary(Groceries)

# Most Frequent Items
s@itemSummary

# Length Distribution Size
s@lengths

# frequency/support
itemFrequency(Groceries, type = "relative")

# frequency/support (Items Count)
itemFrequency(Groceries, type = "absolute")

# Item Frequency Plot

jpeg(filename = "./Output/1-Absolute_ItemFrequencyPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
itemFrequencyPlot(Groceries, topN=25, type="absolute",
         main='Absolute Item Frequency Plot (Top 25)', 
         xlab="Items", 
         ylab="Item Frequency (Absolute)")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/2-Relative_ItemFrequencyPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
itemFrequencyPlot(Groceries, topN=25, type="relative",
         main='Relative Item Frequency Plot (Top 25)', 
         xlab="Items", 
         ylab="Item Frequency (relative)")
dev.off()


# Both Association Rules
options(digits = 2)
min_supp <- 0.01
min_conf <- 0.25
min_lenght <- 2
BasketRules <- apriori(Groceries, parameter = list(supp = min_supp, conf = min_conf,
                          minlen = min_lenght, target = "rules"))

summary(BasketRules)

#inspect(BasketRules)
inspect(BasketRules[1:25])

inspect(head(BasketRules, n=5))
inspect(tail(BasketRules, n=5))

cat(paste0("\n","Association Rules Analysis", "\n",
      "= = = = = = = = = = = = = =", "\n",
      "Min. Supp. & Conf. Values:", "\t", min_supp, " & ", min_conf, "\n",
      "X ==> Y Rules Count:", "\t\t", length(BasketRules)))

BasketRules_Conf <- sort(BasketRules, by="confidence", decreasing=TRUE)
BasketRules_Supp <- sort(BasketRules, by="support", decreasing=TRUE)
BasketRules_Lift <- sort(BasketRules, by="lift", decreasing=TRUE)

inspect(head(BasketRules_Conf, n=5))
inspect(tail(BasketRules_Conf, n=5))

inspect(head(BasketRules_Supp, n=5))
inspect(tail(BasketRules_Supp, n=5))

inspect(head(BasketRules_Lift, n=5))
inspect(tail(BasketRules_Lift, n=5))

# Export Graph
source('Graph.R')

cat("Export Graph for BasketRules")

jpeg(filename = "./Output/3-BasketRules_ScatterPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, main="Scatter Plot for Association TelcoRules")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/4-BasketRules_GroupedPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, method="grouped", main="Grouped Matrix for Groceries")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/5-BasketRules_GraphPlot.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules[1:25], method="graph", control=list(alpha="1"), main="Graph Method for Groceries")
dev.off()

jpeg(filename = "./Output/6-BasketRules_Paracoord.jpg", width=1024, height=768, units="px")
plot(BasketRules, method ="paracoord", control = list(reorder = TRUE), main="GraphName6")
dev.off()


# Export Interactive Graph
source('InteractiveGraph.R')

cat("Interactive Graph")

if (file.exists("./Output/7-InteractiveGraph/") == FALSE){
 dir.create(file.path("./Output/7-InteractiveGraph/"))
}

ip1 <- plotly_arules(BasketRules, measure = c("support", "confidence"), shading = "lift")
saveWidget(ip1, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-1.html"), selfcontained = FALSE)

ip2 <- plotly_arules(BasketRules, measure = c("support", "lift"), shading = "confidence")
saveWidget(ip2, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-2.html"), selfcontained = FALSE)

ip3 <- plotly_arules(BasketRules, method = "two-key plot", measure = c("support", "confidence"))
saveWidget(ip3, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-3.html"), selfcontained = FALSE)

ip4 <- plotly_arules(BasketRules, method = "two-key plot", measure = c("support", "lift"))
saveWidget(ip4, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-4.html"), selfcontained = FALSE)

ip5 <- plotly_arules(BasketRules, method = "matrix", measure = c("support", "lift"), shading = "confidence")
saveWidget(ip5, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-5.html"), selfcontained = FALSE)

ip6 <- plotly_arules(BasketRules, method = "matrix", measure = c("support", "confidence"), shading = "lift")
saveWidget(ip6, file = paste0(Path, "/Output/7-InteractiveGraph/", "InteractiveGraph-6.html"), selfcontained = FALSE)

# Export Other Graph Format: edgelist, graphml, gml, dot
source('OtherGraph.R')

cat("Export Other Format: edgelist, graphml, gml, dot")

if (file.exists("./Output/8-OtherGraphFormat") == FALSE){
 dir.create(file.path("./Output/8-OtherGraphFormat"))
}

Tip <- c("items", "itemsets")
Format <- c("edgelist", "graphml", "dimacs", "gml", "dot")

for (t in Tip){
 for (f in Format){
  if (f == "dimacs"){
   next
  }
  saveAsGraph(BasketRules, paste0("./Output/8-OtherGraphFormat/BasketRules_", t, ".", f), type=t, format=f)
 }
}

# Export The Rules
BasketRules_DF <- as(BasketRules, "data.frame")
write.csv2(BasketRules_DF, file = "./Output/BasketRules.csv", row.names = FALSE)

# Export Interactive HTML The Rules
html_page <- inspectDT(BasketRules)
saveWidget(html_page, file = paste0(Path, "/Output/", "BasketRules.html"), selfcontained = FALSE)
# inspectDT(BasketRules)
# browseURL(paste0(Path, "/Output/", "BasketRules.html"), browser = getOption("browser"), encodeIfNeeded = FALSE)

save.image(file = "./Output/BasketRules.RData")

Son Olarak; Github üzerinde yer alan repository’e buradan (kod, input, output ve diğer dosyalara) ulaşabilirsiniz. Yazıyı beğenerek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için uslumetin@gmail.com’dan bana ulaşabilirsiniz.

Yeniden görüşmek üzere, Selamlar 🙂

Yazar Hakkında
Toplam 7 yazı
Metin USLU
Metin USLU
Veri Bilimci @ LC Waikiki#Programmer #Statistician #ComEngStudent
Yorumlar (1 Yorum)
çaylak
çaylak Yanıtla
- 14:34

merhabalar, arulesViz paketi yeni versiyonu sanırım sıkıntı çıkarıyor, hata veriyor plotly_arules fonksiyonu paketten çıkarılmış gibi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara