Apache Spark2 Dataframe Tarih Saat İşlemleri

Merhaba, bu yazımızda Spark Dataframe tarih-saat için kullandığım bazı işlemleri paylaşacağım. Tarih saat işlemlerinde format dilden dile, ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre biraz farklı olduğu için sık sık düzeltme ve dönüştürme yapmak gerekir. Örneğin bizde gün/ay/yıl kullanımı yaygın iken bazı ülkelerde /ay/gün/yıl kullanımı yaygındır. 03/07/1999 tarihini örnek alalım: Bu 3 Temmuz mu, yoksa 7 Mart mı?

Bu yazıda kullanacağım araçlar şunlardır:

 • Spark Sürümü: Spark 2.1.1
 • Geliştirme Ortamı: Apache Zeppelin Notebook
 • Kaynak Yönetimi: Apache YARN (Yani Spark’ı YARN modunda çalıştırıyorum)
 • Veri Depolama: Hadoop HDFS
 • Programlama Dili: Scala

Zeppelin kullandığım için ayrıca SparkContext() yaratmayacağım, çünkü Zeppelin bu işi bizim için yapıyor. Ayrıca interpreter ayarlarımda Spark2 varsayılan interpereter olduğundan her paragrafta %Spark2 diye belirtmeyeceğim.

Güncel tarih ve saati görmek
spark.range(1).select(current_timestamp).show(1, false)
+-----------------------+
|current_timestamp()  |
+-----------------------+
|2017-10-29 13:31:22.285|
+-----------------------+

yukarıdaki ifadenin formatı: yyyy-MM-dd hh:ss:mm aa (yyyy: yıl, MM:ay, dd:gün hh:saat, ss:dakika, mm:saniye, aa:salise)

Güncel tarihi görmek
spark.range(1).select(current_date).show(1, false)
+--------------+
|current_date()|
+--------------+
|2017-10-29  |
+--------------+
Spark Dataframe Sütun Adını Değiştirmek (withColumnRenamed)

Yukarıdaki işlemi sütun adını değiştirerek yapalım. Çünkü sütun adı fonksiyon ismi olarak yakışıksız duruyor.  withColumnRenamed(“eski_sütun_adı”,”yeni_sütun_adı”)

val todayDF = spark.range(1).select(current_date).withColumnRenamed("current_date()","Today")
todayDF.show(1, false)
+----------+
|Today|
+----------+
|2017-10-29|
+----------+
Spark Dataframe Tarih Format Dönüşümü (date_format)

Yukarıda bugünün tarihini todayDF içinde Today isimli bir sütun olarak elde ettik. Şimdi bunu iki farklı formatta iki sütun daha ekleyerek değiştirelim. Formatın birisi Türk usulü, diğeri İngiliz usulü olsun. date_format(“formatlanacak_sütun_ismi”,”format”)

var TurkishFormat = "dd/MM/yyyy"
var EnglishFormat = "MM/dd/yyyy"
todayDF.withColumn("Today_Turkish",date_format(\$"Today", TurkishFormat)).withColumn("Today_English",date_format(\$"Today", EnglishFormat)).show(1, false)
TurkishFormat: String = dd/MM/yyyy
EnglishFormat: String = MM/dd/yyyy
+----------+-------------+-------------+
|Today   |Today_Turkish|Today_English|
+----------+-------------+-------------+
|2017-10-29|29/10/2017  |10/29/2017  |
+----------+-------------+-------------+
Spark Dataframe Tarih-Saat Format Dönüşümü (date to timestamp)

Benzer yaklaşımla tam tarih saat damgası elde edelim.

var TurkishTSFormat = "dd/MM/yyyy hh:ss:mm aa"
var EnglishTSFormat = "MM/dd/yyyy hh:ss:mm aa"
todayDF.withColumn("TurkishTS",date_format(\$"Today", TurkishTSFormat)).withColumn("EnglishTS",date_format(\$"Today", EnglishTSFormat)).show(1, false)
TurkishTSFormat: String = dd/MM/yyyy hh:ss:mm aa
EnglishTSFormat: String = MM/dd/yyyy hh:ss:mm aa
+----------+----------------------+----------------------+
|Today   |TurkishTS       |EnglishTS       |
+----------+----------------------+----------------------+
|2017-10-29|29/10/2017 12:00:00 AM|10/29/2017 12:00:00 AM|
+----------+----------------------+----------------------+
Spark Dataframe Tarih Sütununa Gün Ekleme (date_add)

Bir yıl sonrasının tarihini bir sütun yanda gösterelim

todayDF.withColumn("OneYearLater", date_add(\$"Today", 365)).show(1, false)
+----------+------------+
|Today   |OneYearLater|
+----------+------------+
|2017-10-29|2018-10-29 |
+----------+------------+
Spark Dataframe Tarih Sütununa Ay Ekleme (add_months)

Yukarıda 365 gün ile yaptığımızı 12 ay ile yapalım.

todayDF.withColumn("TwelveMonthsLater", add_months(\$"Today", 12)).show(1, false)
+----------+-----------------+
|Today   |TwelveMonthsLater|
+----------+-----------------+
|2017-10-29|2018-10-29    |
+----------+-----------------+
Spark Dataframe İki Tarih Arasındaki Farkı Gün Olarak Bulmak (datediff)

Bu fonsiyon iki tarih sütunu arasındaki farkı gün olarak geri döndürür. Şimdi gün ekleme işleminin tersini yapalım. Ancak yukarıda gün ekleme için kullandığımız todayDF’i başka bir DF’e atayalım. datediffDF diye adlandırdığımız bu yeni DF’in iki sütunu arasında fonksiyonu çalıştıralım. Fonksiyonun ikinci parametresi, ilk parametresinden çıkarılır.

val datediffDF = todayDF.withColumn("OneYearLater", date_add(\$"Today", 365))
datediffDF.withColumn("DiffBetweenTwoDate", datediff(\$"OneYearLater", \$"Today")).show(1, false)
datediffDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [Today: date, OneYearLater: date]
+----------+------------+------------------+
|Today   |OneYearLater|DiffBetweenTwoDate|
+----------+------------+------------------+
|2017-10-29|2018-10-29 |365        |
+----------+------------+------------------+
Spark Dataframe İki Tarih Arasındaki Farkı Ay Olarak Bulmak (months_between)

Gün farkı yerine ay farkı bulalım.

val datediffDF = todayDF.withColumn("OneYearLater", date_add(\$"Today", 365))
datediffDF.withColumn("MonthsDiffBetweenTwoDate", months_between(\$"OneYearLater", \$"Today")).show(1, false)
datediffDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [Today: date, OneYearLater: date]
+----------+------------+------------------------+
|Today   |OneYearLater|MonthsDiffBetweenTwoDate|
+----------+------------+------------------------+
|2017-10-29|2018-10-29 |12.0          |
+----------+------------+------------------------+
Tarih Sütunundan Yılı Rakam Olarak Almak

Şimdide tarih sütunundan yılı rakam olarak alıp yeni yeni bir sütuna alalım.

datediffDF.withColumn("YearOfDate", year(\$"Today")).show(1, false)
+----------+------------+----------+
|Today   |OneYearLater|YearOfDate|
+----------+------------+----------+
|2017-10-29|2018-10-29 |2017   |
+----------+------------+----------+
Zaman damgasından Yılı Rakam Olarak Almak

Peki şimdi tarihten değil de zaman damgasında yılı rakam olarak alalım. Değişen hiç bir şey olmayacak yine year() fonksiyonunu kullanacağız.

val dfNowTimestampDF = spark.range(1).select(current_date).withColumnRenamed("current_date()","NowTimestamp")
dfNowTimestampDF.show(1, false)
dfNowTimestampDF.withColumn("YearOfTimestamp", year(\$"NowTimestamp")).show(1, false)
dfNowTimestampDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [NowTimestamp: date]
+------------+
|NowTimestamp|
+------------+
|2017-10-29 |
+------------+
+------------+---------------+
|NowTimestamp|YearOfTimestamp|
+------------+---------------+
|2017-10-29 |2017      |
+------------+---------------+
String Halindeki Tarih Bilgisini Timestamp Türüne Dönüştürmek

Zaman damgası bir şekilde elinizde string olabilir. Tarih ve saat ile ilgili fonksiyonları rahatlıkla kullanmak için string halindeki bu zaman bilgisinin türünü timestamp’e dönüştürmek gerekebilir. Öncelikle str_dates adında içinde iki tane zaman bilgisi bulunan bir liste oluşturalım. Listenin elemenlatının türü string olacaktır. Bu listeyi toDF ile dataframe yapıp adına dateDF diyelim. Daha sonra string içindeki zaman bilgisi formatı ne ise onu format adında bir değişkende saklayalım. dd.MM.yyyy gün ay yıl hh:mm:ss ise saat dakika ve saniyeyi temsil etmektedir.

import spark.implicits._
val str_dates = List("23.01.2013 08:50:21","06.04.2015 11:16:25")
val dateDF = str_dates.toDF
var format = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"
val dateDF2 = dateDF.withColumn("servicedate_new", unix_timestamp('value, format)).withColumn("servicedate_ts", $"servicedate_new".cast(TimestampType))
dateDF2.select("value","servicedate_new","servicedate_ts").show(false)

İki yeni sütun ekleyerek ve bu sütunlar için fonksiyonlar kullanarak iki yeni tarhi formatı oluşturalım. Birisi bigint diğeri ise timestamp olsun. Son olarak da yazdıralım. Sonuç çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

import spark.implicits._
str_dates: List[String] = List(23.01.2013 08:50:21, 06.04.2015 11:16:25)
dateDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [value: string]
format: String = dd.MM.yyyy hh:mm:ss
dateDF2: org.apache.spark.sql.DataFrame = [value: string, servicedate_new: bigint ... 1 more field]
+-------------------+---------------+---------------------+
|value       |servicedate_new|servicedate_ts    |
+-------------------+---------------+---------------------+
|23.01.2013 08:50:21|1358923821   |2013-01-23 08:50:21.0|
|06.04.2015 11:16:25|1428308185   |2015-04-06 11:16:25.0|
+-------------------+---------------+---------------------+

Hoşçakalın…

Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara