Pratik Bilgiler ve Komutlar: Kubernetes

Merhabalar. Pratik bilgiler ve komutlar serimizin bu yazısında Kubernetes ile ilgili işinize yarayacağını düşündüğüm pratik komut ve bilgilere yer vereceğim. Kubernetes bir container orchestration aracıdır. Hatta mevcutların en popülerlerindendir. 2015 yılında ortaya çıkmasına rağmen geniş bir kullanıma kavuştu. Tabi bunun arkasında Google’dan neşet etmesi ve Google tarafından kullanıyor olmasının payı büyük.

 1. Kubernetes cluster bilgisini nasıl öğreniriz?
 2. Kubernetes Cluster Node Listeleme
 3. Kubernetes Cluster Pods Listeleme
 4. Kubernetes create a deployment with yaml file
 5. Kubernetes cluster içindeki uygulamayı dışarıdan erişime açmak(NodePort servisi eklemek)
 6. Kubernetes NodePort ve Pod nesneleri nasıl eşleşir?
 7. Kubernetes servisleri listeleme
 8. Kubernetes cluster üzerinde çalışan uygulamaya erişim
 9. Kubernetes deployment silme
 10. Kubernetes deployment of image (yaml dosyası olmadan)
 11. Kubernetes scale a deployment (mevcut olanı daha fazla replica ile çalıştırmak, ölçeklemek)
 12. Kubernetes mevcut tüm deployment, serviceve replicas listeleme (kubectl get all)
 13. Kubernetes LoadBalancer servisi eklemek
 14. Kubernetes birden fazla obje silmek (servis örneği)
 15. Kubernetes generator kullanarak deployment yaml dosyası oluşturmak
 16. Kubernetes deployment yöntemleri nelerdir?
 17. Kubernetes cluster içinde bir nesneyi (object) benzersiz kılan özellikler nedir?
 18. BASE64 ile Secret Oluşturma
 19. Set-context ile varsayılan namespace değiştirme
 20. Namespace içindeki tüm podları silme

Kubernetes cluster bilgisini nasıl öğreniriz?

[root@master-node simplek8s]# kubectl cluster-info

Çıktı:
Kubernetes master is running at https://192.168.206.31:6443
KubeDNS is running at https://192.168.206.31:6443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.

Kubernetes Cluster Node Listeleme

Kubernetes cluster dahilinde bulunan node’ları listeleme

[root@master-node ~]# kubectl get nodes
NAME      STATUS  ROLES  AGE  VERSION
master-node  Ready  master  22h  v1.18.2
worker-node1  Ready  <none>  22h  v1.18.2
worker-node2  Ready  <none>  22h  v1.18.2

Kubernetes Cluster Pods Listeleme

Pod bir amaca yönelik gruplanmış ilgili bir veya daha fazla (ama genellikle bir) konteynerlerden oluşan bir kavramdır. Kabaca docker konteynerin Kubernetes karşılığıdır.  Kuburnetes içinde konteyner çıplak olarak çalışamaz. Pod’ları listelemek için:

[root@master-node ~]# kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                    READY  STATUS       RESTARTS  AGE
kube-system  calico-kube-controllers-75d56dfc47-zkz8m  0/1   CrashLoopBackOff  30     7h41m
kube-system  calico-node-9nzl9             1/1   Running      1     7h41m
kube-system  calico-node-mfzzq             1/1   Running      1     7h41m
kube-system  calico-node-xfc8m             1/1   Running      1     7h41m
kube-system  coredns-66bff467f8-82gmg          0/1   Running      1     22h
kube-system  coredns-66bff467f8-nlbfw          0/1   Running      1     22h
kube-system  etcd-master-node              1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-apiserver-master-node         1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-controller-manager-master-node    1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-proxy-6lcb8              1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-proxy-rscqb              1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-proxy-zp9bz              1/1   Running      2     22h
kube-system  kube-scheduler-master-node         1/1   Running      2     22h

Daha geniş bilgilerle özellikle hangi pod hangi node üzerinde görmek için komuta -o wide eklemek yeterlidir.

[root@master-node ~]# kubectl get pods --all-namespaces -o wide
NAMESPACE   NAME                    READY  STATUS       RESTARTS  AGE   IP        NODE      NOMINATED NODE  READINESS GATES
kube-system  calico-kube-controllers-75d56dfc47-zkz8m  0/1   CrashLoopBackOff  31     7h45m  192.168.180.196  worker-node1  <none>      <none>
kube-system  calico-node-9nzl9             1/1   Running      1     7h45m  192.168.206.32  worker-node1  <none>      <none>
kube-system  calico-node-mfzzq             1/1   Running      1     7h45m  192.168.206.33  worker-node2  <none>      <none>
kube-system  calico-node-xfc8m             1/1   Running      1     7h45m  192.168.206.31  master-node  <none>      <none>
kube-system  coredns-66bff467f8-82gmg          0/1   Running      1     22h   192.168.180.195  worker-node1  <none>      <none>
kube-system  coredns-66bff467f8-nlbfw          0/1   Running      1     22h   192.168.203.130  worker-node2  <none>      <none>
kube-system  etcd-master-node              1/1   Running      2     22h   192.168.206.31  master-node  <none>      <none>
kube-system  kube-apiserver-master-node         1/1   Running      2     22h   192.168.206.31  master-node  <none>      <none>
kube-system  kube-controller-manager-master-node    1/1   Running      2     22h   192.168.206.31  master-node  <none>      <none>
kube-system  kube-proxy-6lcb8              1/1   Running      2     22h   192.168.206.31  master-node  <none>      <none>
kube-system  kube-proxy-rscqb              1/1   Running      2     22h   192.168.206.32  worker-node1  <none>      <none>
kube-system  kube-proxy-zp9bz              1/1   Running      2     22h   192.168.206.33  worker-node2  <none>      <none>
kube-system  kube-scheduler-master-node         1/1   Running      2     22h   192.168.206.31  master-node  <none>      <none>

Buradaki IP adresleri sadece Kubernetes cluster içinde geçerlidir.

Kubernetes create a deployment with yaml file

Aşağıda bir nginx sunucusu için deployment yapacağız. Nasıl docker imajları için yaml dosyaları oluyorsa kuburnetes objeleri için de öyle. Bir yaml dosyasında tanımlayacağımız Deployment objesini deploy edeceğiz. Diğer yaygın object türleri Pod ve Service’dir. Obje türü yaml dosyasında kind etiketiyle belirtilir. deploy_nginx.yaml dosyası içeriği:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:latest
    ports:
    - containerPort: 80

Deployment komutu:

[root@master-node ~]# kubectl create -f deploy_nginx.yaml

Bilgi çıktısı:
deployment.apps/nginx created

Deployment’ı görelim:

[root@master-node ~]# kubectl get pods
NAME           READY  STATUS  RESTARTS  AGE
nginx-5bf87f5f59-5m4xv  1/1   Running  0     12s
nginx-5bf87f5f59-c422q  1/1   Running  0     12s
nginx-5bf87f5f59-vbrb8  1/1   Running  0     12s

Daha fazla bilgi alalım ve uygulama çalışıyor mu kontrol edelim.

[root@master-node ~]# kubectl get pods -o wide
NAME           READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP        NODE      NOMINATED NODE  READINESS GATES
nginx-5bf87f5f59-5m4xv  1/1   Running  0     21s  192.168.180.198  worker-node1  <none>      <none>
nginx-5bf87f5f59-c422q  1/1   Running  0     21s  192.168.203.133  worker-node2  <none>      <none>
nginx-5bf87f5f59-vbrb8  1/1   Running  0     21s  192.168.203.134  worker-node2  <none>      <none>

Curl ile worker-node1’de bulunan iç ip adresinden nginx sunucusuna erişelim. IP adresinin sonuna port numarası yazmadık. Çünkü nginx varsayılan olarak 80 portundan çalışıyor.

[root@master-node ~]# curl 192.168.180.198
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>

Kubernetes cluster içindeki uygulamayı dışarıdan erişime açmak (NodePort servisi eklemek)

Kubernetes cluster içindeki ip adresleri sadece cluster içinden erişilir durumdadır. Az önce yukarıda oluşturduğumuz ve curl ile test ettiğimiz nginx web sunucusuna erişebilmemizin nedeni buydu. Ancak biz genelde bu uygulamaları dışarıdan başkaları erişsin diye yaparız. Dolayısıyla bunun için ayrıca bir servis tanımlayıp port yönlendirmesi yapmalıyız.

[root@master-node ~]# kubectl create service nodeport nginx --tcp=80:80
service/nginx created

Yukarıda dikkat etmemiz gereken önemli husus deployment esnasında verdiğimiz isim ile yukarıda nodeport(servis türü) sonrasında kullandığımız isim (nginx) aynı olmalıdır, nodeport burada servis türüdür.

Servis eklemenin farklı bir yolu:

[root@master-node ~]# kubectl expose deployment/httpenv --port 8888 --name httpenv-np --type NodePort

Burada hem deployment adı hem de servis adını ayrı ayrı belirttik.

 • deployment/httpenv: Servis eklenecek deployment
 • name httpenv-np: Servise verdiğimiz ad

Aslında NodePort servisini eklerken örtük olarak ClusterIP ve Loadbalancer da eklemiş oluyoruz.

Kubernetes NodePort ve Pod nesneleri nasıl eşleşir?

NodePort dış dünyadan ile Kubernetes cluster içinde çalışan uygulamamıza erişmemizi sağlayan bir servistir. Pod ise bir veya daha fazla konteynerdan oluşan bir nesnedir. Pod içinde çalışan uygulama NodePort servisi üzerinden dış dünya ile irtibat kurar. Peki yukarıda komut satırında bu iş biz farketmeden olmuş olabilir ancak konfigürasyon dosyası kullansaydık bu eşleşme nasıl olacaktı? Cevap: Pod yaml config dosyasındaki metadata -> labels -><anahtar>: <değer> ile NodePort yaml cofig dosyasındaki selector -> <anahtar>: <değer>

Kubernetes servisleri listeleme

Yukarıda nginx ismiyle oluşturulan servisi ve onun gibilerini nasıl listeleriz?

[root@master-node ~]# kubectl get services
NAME     TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
httpenv   ClusterIP   10.107.182.214  <none>    8888/TCP     50m
httpenv-np  NodePort    10.106.223.249  <none>    8888:32377/TCP  27m
kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>    443/TCP    23h
nginx    NodePort  10.103.104.205  <none>    80:31317/TCP  4m37s

Kubernetes cluster üzerinde çalışan uygulamaya erişim

Yukarıda bir nginx web sunucusu deploy ettik ve buna erişim için bir servis tanımladık. Şimdi dışarıdan browser üzerinden bu uygulamaya erişeceğiz. Benim master sunucum bende k81 ismiyle kayıtlı ve ip adresi 192.168.206.31. Peki port numarası ne olacak ve nereden öğreneceğiz. Onu zaten gördük. Servisleri listelediğimizde o servisin hangi porttan açıldığını da görmüş oluyoruz. Yukarıdaki örnekte: nginx NodePort 10.103.104.205 80:31317/TCP 4m37s. Şimdi browserımı açıyorum ve k81:31317 veya 192.168.206.31:31317 yazıyorum. Karşıma aşağıdakigibi bir arayüz çıkmalı.

Görüntü-1: NGINX Web Uygulaması Browser Erişimi

Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Buraya kadar olan maddelerde Kubernetes cluster üzerinde bir web sunucusu çalıştırdınız ve hizmete sundunuz. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu servise 3 node üzerinden de erişebiliyorsunuz yani yukarıda k81:31317 yerine k82:31317 ve k83:31317 yazsanız da servise erişeceksiniz. Daha ideal yönlendirme ve erişim için ingress kavramını inceleyiniz.

Kubernetes deployment silme

Yukarıda oluşturduğumuz deployment’ı silelim:

[root@master-node ~]# kubectl delete deployment nginx

Kontrol edelim:

[root@master-node ~]# kubectl get pods

Bilgi çıktısı:
No resources found in default namespace.

Kubernetes deployment of an image (yaml dosyası olmadan)

Deployment bir yaml dosyası ile yapılabildiği gibi doğrudan hazır bir imaj ile de yapılabilir.

[root@master-node ~]# kubectl create deployment deployment_adi --image=imaj_adi

Kubernetes scale a deployment (mevcut olanı daha fazla replica ile çalıştırmak, ölçeklemek)

Hazır bir imaj ile yaptığımız deployment esnasında scale belirtmemeiş olabiliriz. Sonradan bunu değiştirebiliriz.

[root@master-node ~]# kubectl scale deployment/deployment_adi --replicas=3

Bilgi çıktısı:
deployment.apps/deployment_adi scaled

Kubernetes mevcut tüm deployment, serviceve replicas listeleme (kubectl get all)

[root@master-node ~]# kubectl get all
NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/httpenv-bd844d85f-5c6lg  1/1   Running  0     18m
pod/httpenv-bd844d85f-6gdbh  1/1   Running  0     14m
pod/httpenv-bd844d85f-h5rsh  1/1   Running  0     14m

NAME         TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
service/httpenv   ClusterIP  10.107.182.214  <none>    8888/TCP    5m20s
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>    443/TCP    25h
service/nginx    NodePort  10.103.104.205  <none>    80:31317/TCP  108m

NAME           READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/httpenv  3/3   3      3      18m

NAME                DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/httpenv-bd844d85f  3     3     3    18m

Kubernetes LoadBalancer servisi eklemek

LoadBalancer aslında bulut sürümlerine has bir servis. Eğer kubeadm (benim kullandığım), minikube veya microk8s kullanıyorsanız aşağıdaki komut gerçekten bir Loadbalancer eklemeyecektir. Ancak hata da vermeyecektir. Servisleri listelerken -o wide ile listelerseniz httpenv-lb LoadBalancer 10.105.156.39 <pending> 8888:30817/TCP 8m59s app=httpenv pending durumunda olacağını göreceksiniz.

[root@master-node ~]# kubectl expose deployment/httpenv --port 8888 --name httpenv-lb --type LoadBalancer 

Bilgi çıktısı:
service/httpenv-lb exposed
 • deployment/httpenv: Eklenecek deployment adı
 • name httpenv-lb: LoadBalancer servisine verdiğimiz ad

Kubernetes birden fazla obje silmek (servis örneği)

Yukarıda oluşturduğumuz servis objelerini silelim:

[root@master-node ~]# kubectl delete service/httpenv service/httpenv-np service/httpenv-lb

Bilgi çıktısı:
service "httpenv" deleted
service "httpenv-np" deleted
service "httpenv-lb" deleted

Kubernetes generator kullanarak deployment yaml dosyası oluşturmak

[root@master-node ~]# kubectl create deployment test --image nginx --dry-run=client -o yaml

Çıktı:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: test
 name: test
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: test
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: test
  spec:
   containers:
   - image: nginx
    name: nginx
    resources: {}
status: {}

Yukarıdaki dry-run opsiyonu yapıyormuş gibi yapıyor.

Kubernetes deployment yöntemleri nelerdir?

Kubernetes iki farklı deployment yöntemine sahiptir: Imperative ve Declerative. Imperative, Kubernetes’e ne yapacağını söylerken nasılını da söyler. Declerative ise ne yapılacağını, istenen şeyi söyler nasılına karışmaz. Kullanımı kolay olan ve genelde tercih edilen declerative yaklaşımdır. Çünkü bu yaklaşımda config (yaml) dosyasını günceller ve bunu kubectl ile master’a bildirirsiniz. Gerisini master halleder. 

Kubernetes cluster içinde bir nesneyi (object) benzersiz kılan özellikler nedir?

Nesnenin adı (Name) ve türüdür (Kind). Bu bilgiler config dosyasında bulunur ve nesnelerin karışmasını önler.

BASE64 ile Secret Oluşturma

Kubernetes cluster içinde veritabanı bağlantı bilgileri gibi hassas bilgiler K8 Secrets ile tutulur. Secrets bunu tutarken açık metin olarak değil de kodlayarak tutar. Bu bilgileri de biz girerken BASE64 ile kodlayarak gireriz. Aşağıdaki örnekte basit bir şifreyi kodlamayı (encoding) ve geri çözmeyi (decoding) göreceğiz.

Encoding:

echo -n "MyPassword" | base64
TXlQYXNzd29yZA==

Decoding

echo -n "TXlQYXNzd29yZA==" | base64 --decode
MyPassword

Persistent Volumes (PV)

Kubernetes dünyası Hadoop’tan farklı olarak hesaplama ile depolamayı tamamen birbirinden yalıtmıştır. Bunu PersistenVolume (PV) ve PersistentVolumeClaim (PVC) ile sağlar. PV cluster yöneticileri tarafından elle veya StorageClass tarafından otomatik olarak oluşturulabilir. Oluşan bu PV’ler PVC ile talep edilir. Yani nasıl hesaplama için bir pod talep ediyorsak depolama için de PVC talep ediyoruz. Pod isterken CPU ve bellek, PVC istekende tip, hacim ve erişim modunu belirtiriz. 

StorageClass

PersistenVolume (PV) PersistentVolumeClaim (PVC) göre dinamik olarak oluşturma imkanı sağlayan objedir. 

Listeleme

kubectl get storageclass

NAME         PROVISIONER     RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
longhorn (default)  driver.longhorn.io  Delete     Immediate      true          143d

Set-context ile varsayılan namespace değiştirme

kubectl config set-context --current --namespace=vbo

unset etmek için

kubectl config unset contexts.minikube.namespace

Namespace içindeki tüm podları silme

kubectl delete pod --all -n default
pod "busybox-pod" deleted
pod "nginx-pod" deleted
pod "redis-pod" deleted
pod "webserver-pod" deleted

 

Yazar Hakkında
Toplam 174 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara